תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר שופרסל נדל"ן

גולש/ת יקר/ה!

ברוך הבא לאתר שופרסל נדל"ן ׁׁ(להלן "האתר"), בבעלות ובניהול חברת שופרסל נדל"ן בע"מ מקבוצת שופרסל (להלן "החברה" או "שופרסל"). אתר זה מיועד לספק לך מידע כללי אינפורמטיבי בנושאים הקשורים לפעילות החברה ונכסיה, לרבות תחומי התמחות ועדכונים בתחום הנכסים והנדל"ן. אין להסתמך על המידע המוצג באתר בקבלת החלטת רכישה או השקעה או החלטה אחרת כלשהי וכל העושה כן פועל על דעתו ואחריותו בלבד.


המידע באתר אינו מחליף בשום מקרה את הדוחות שבהם חייבת החברה על פי דין והמפורסמים במערכת ההודעות של הרשות לניירות ערך בתל אביב. בכל מקרה של סתירה בין המידע המפורסם באתר לבין דוחותיה הרשמיים של החברה המפורסמים לציבור, ייחשב כנכון המידע בדוחותיה האמורים.


אין לראות בכל מידע הכלול באתר כהצעה ו/או המלצה להשקעה ו/או שידול לרכישה או מכירה של נכס ו/או נייר ערך של החברה או של חברות הקשורות אליה או של כל חברה אחרת. כל החלטה כאמור צריכה להתבסס על ייעוץ מקצועי של גורם מוסמך בלבד.


בכל מקרה שתתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי החברה המוסמכים ומורשים לכך.


ככל שכלולות באתר הערכות, תחזיות, אומדנים או מידע צופה פני עתיד אחר הנוגע לחברה, לנכסיה או עניינים ואירועים עתידיים אחרים, הרי שמידע כאמור מבוסס על הערכות סובייקטיביות בעת פרסומן באתר. אין כל וודאות שמידע כאמור יתממש, באשר בחלקו אינו בשליטת החברה אלא תלוי בגורמים חיצוניים, לרבות גורמי סיכון, התפתחויות בסביבת פעילות החברה וכדומה. החברה אינה מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כאמור כדי לשקף אירועים עתידיים או שינויים בנסיבות.


מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אם מוצג באתר מידע עסקי או כספי כלשהו, הרי שזה מתייחס לתאריך הדו"ח הכספי ממנו נלקח ואיננו משקף בהכרח את המצב כפי שהוא במועד הצגתו באתר. כל מידע כאמור המופיע באתר ניתן למען נוחות המשתמש בלבד, והמחייב הינו רק המידע הכלול בדיווחים הרשמיים של החברה לרשות לניירות ערך ולבורסה בתל אביב. אין במידע שמופיע באתר כדי לסתור או להחליף חובות דיווח אחרות ע"פ חוק.

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

 

הסכמה לתנאי השימוש ושימושך באתר

 1. מסמך זה מיועד לרכז עבורך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות באתר (להלן יחד "תנאי השימוש"). תשומת ליבך כי שימושך באתר מעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלו ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, כולם או חלקם, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות.

 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן ויפורסם אוטומטית באתר. גלישתך או שימושך באתר לאחר ביצוע שינויים כאמור יעידו על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין בתנאים אלו מעת לעת, ובמידה שאינך מסכים, אנא הימנע מהמשך השימוש.

 3. תוכן האתר, לרבות מידע, נתונים, סרטונים, מלל, שמע וכיו"ב שבאתר (להלן יחד ה-"תוכן" ו/או "תוכן האתר"), כולו או חלקו, עשוי להיות זמין גם דרך עמוד הפייסבוק של החברה (בכתובת: https://www.facebook.com/shufersal) ו/או בערוץ היו-טיוב של החברה (בכתובת: https://www.youtube.com/user/Shufersalcor) ו/או בפרופיל האינסטגרם של החברה (בכתובת: https://www.instagram.com/shufersal) (להלן יחד "העמודים"), והתכנים עשויים להיות נגישים הן באמצעות מחשב, הן באמצעות מכשירים ניידים והן דרך אפליקציות סלולריות ואחרות. הצפייה בתכני העמודים, בין אם ישירות דרך האתר או בעמודים עצמם, כפופה לתקנונים, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותם עמודים והאתרים והחברות העומדים מאחוריהם. שימושך באתר זה, לפי-כך, מהווה הסכמתך גם לתנאי העמודים האמורים, ומומלץ אם כן לעיין גם בתנאים אלו.

 4. כמו כן, האתר עשוי להפנות אותך לצפייה בתכנים או רכישת מוצרים דרך אתרים שותפים. הסתמכות על אתרים כאלו, שימוש בהם, מסירת פרטים או רכישה דרך אתרים כאלו, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי שימוש אלו של אתר זה.

שימושים אסורים באתר

 1. ללא קבלת הרשאה מפורשת, כתובה מראש מהחברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:
 • שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;
 • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;
 • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר;
 • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא;
 • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת;

 1. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

זמינות האתר, אחריות החברה והסתמכות

 1. החברה עושה מאמצים רבים לספק לך חווית שימוש איכותית באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

 2. החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) והחברה רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי צדדים ו/או משתמשים אחרים.

 3. למרות שהחברה נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, בין אם באמצעות מלל, שמע או קטעי וידאו. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכנו נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.

 4. החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הפועלים בשמה (להלן "החברה ונציגיה") אינם אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של האתר. כמו-כן, החברה ונציגיה אינם אחראים, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. החברה ונציגיה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.

 5. האתר הינו אינפורמטיבי בלבד, ומספק מידע והמלצות בלתי מחייבות, מבלי שיהיה בכך כדי להטיל חיוב או אחריות כלשהיא על החברה. תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצדך. תוכן האתר אינו מתיימר ואינו יכול להחליף היוועצות באנשי מקצוע, לרבות, עורכי דין, שמאים, יועצי מס, וכיוצא באלה. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, המהווים הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה.

 6. תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של נכסים או פרטים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של נכס או פריט הכלול באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את הנכס או הפריט המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל שמשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער משמעותי בין נראות הנכס או הפריט המבוקש בפועל לבין זה המופיע דרך האתר, בצמוד לתיאור המבוקש, אנא פנה לחברה אשר תפעל לתקנו, ככל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה, החברה לא תהא אחראית בקשר עם אף נכס או פריט המוצגים באתר.

קישורים לאתרים חיצוניים

 1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים (להלן "אתרים מקושרים"). הקישורים מוצגים לנוחיותך בלבד. החברה אינה מתחייבת לפקח על תוכן האתרים המקושרים, בפרט אם הם אינם בבעלותה, והסתמכות על האתרים המקושרים או על כל תוכן בהם הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והתקנונים של אותם אתרים.

 2. העובדה שהחברה מציגה קישורים לאתרים המקושרים אינה מעידה בהכרח על הסכמתה לתכנים המופיעים באתרים אלו ו/או ערובה לאמינותם, עדכניותם, חוקיותם וכן לתנאים המחייבים הננקטים בידי אותם אתרים ובעליהם.

 3. החברה איננה מתחייבת כי הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

מדיניות פרטיות, איסוף מידע באתר ותנאי העברתו

 1.  החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. האתר אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיך אלא אם תמסור מידע זה מיוזמתך בעת מילוי טופס מקוון באתר, רישום לשירות או לרשימה כלשהם, יצירת קשר וכיו"ב.

 2. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו אוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, את כתובת אתר האינטרנט ממנו הגעת לאתר, תאריך ביקורך, משך הביקור, סוג הדפדפן שלך וכיו"ב. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.

 3. בנוסף, החברה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים "קוקיס" (Cookies). קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא, או מזהים מתכונים מועדפים עליך על מנת להציג לך המלצות וטיפים המתאימים לך. כמו כן, הקבצים מאפשרים לחברה למקד את הפרסום המקוון עבורך ברחבי המרשתת, אם כי אין בכך כדי להעביר מידע אישי או מזהה אודותייך לצדדים ו/או אתרים שלישיים.

 4. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה"קוקיס", תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.

 5. עיקר המידע הנאסף דרך האתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה אותך אישית, ונועד לצורך ניהול, תפעול שיפור וייעול פעילות האתר, ועל מנת להתאימו להעדפות ולצרכי הגולשים בו. בהתאם לאופי הגלישה באתר, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני השימוש בו ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.

 6. ייתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, טעונים הרשמה. במסגרת הרשמה כזו ייתכן כי תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות שונות עמך (טלפון, מייל), ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מספר זהות לשם אימות בלבד. השדות שחובה יהיה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא תוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.

 7. אם וככל שתמסור מידע אישי מכל סוג שהוא, מידע זה יישמר במאגרי המידע הרשומים כחוק של שופרסל בע"מ ולצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמך, לצרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות החברה ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. דע לך כי אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע לחברה, וכי העברת מידע על ידך לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.

 8. בהתאם להסכמתך, אם תתקבל, שופרסל תהא רשאית לפנות אליך מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, מתכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת ממך בכל עת.

 9. החברה מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודותיך לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
 • על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך ו/או אם תבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.
 • לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי שלך.
 • במקרה בו ימצא כי הפרת את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין.
 • על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;
 • בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • במקרה בו החברה תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.
 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך, או מי מטעמך מיופה כוחך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות דף יצירת הקשר באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.

אבטחת מידע

 1. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.

 2. ההתקשרות בין מכשיר הקצה שלך (מחשב, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב) לבין המחשבים התומכים באתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

 3. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

קניין רוחני

 1. אלא אם נאמר אחרת במפורש, כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מתכונים, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל - הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

 2. כמו כן, כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות של החברה או עבורה. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

העלאת תכנים

 1. אם וככל שיתאפשר, הנך מתחייב בזאת, כי כל תוכן אשר תעלה ו/או תפרסם ו/או תציג באתר, לרבות (אך לא רק) מתכונים, טיפים, מאמרים, קטעי וידאו או שמע או תמונות, הינו תוכן אשר הזכויות בו שייכות לך ו/או לגוף אחר שבשליטתך המלאה או אשר למיטב ידיעתך (ולאחר בדיקה שערכת) לא קיימות בו זכויות לצד ג' כלשהו. כמו כן, הנך מתחייב שלא להעלות כל תוכן פוגעני ו/או משמיץ ו/או מטריד ו/או מסית ו/או בלתי חוקי.

 2. כל מידע שיועלה ויועבר על ידך הינו באחריותך בלבד, ובהעלאתו הנך מתחייב כי אין ולא יהיה בו כדי להפר כל דין או לפגוע בכל אדם, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה, פרסום לשון הרע, או לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור.

 3. מובהר כי החברה אינה מחויבת לפרסם תוכן אותו ביקשת להעלות או להשאיר את פרסומו לאחר שפורסם וכי לא יהיו לך דרישות ו/או טענות לחברה בעניין זה. על אף זאת מובהר, כי גם אם החברה אישרה העלאת תוכן על ידך, הדבר נעשה על סמך הצהרותיך במסגרת מסמך זה ולפיכך האחריות על תוכן שהעלית מוטלת עליך בלבד.

שונות

 1. תנאי שימוש אלו (או איזו מההוראות בהם) אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה בשום אופן.

 2. על השימוש באתר ו/או כל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב, והדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכותהחברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה.

 3. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.

 4. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת.

יצירת קשר

 1. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנה/י אלינו בכתובת שמוטקין 30 ת.ד 15103 ראשון לציון 7536333.

אם את/ה סבור/ה כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהוא משימוש באתר, על-ידי כל גורם, אנא פנה/י אלינו באחד האמצעים המפורטים לעיל.