בשורה לבעלי הנכסים: אין לגבות היטל השבחה על שימוש חורג מהיתר בנייה

בשורה לבעלי הנכסים: אין לגבות היטל השבחה על שימוש חורג מהיתר בנייה

את הפסיקה הזו כדאי לכל בעל נכס מניב להכיר: בהחלטה תקדימית של בית המשפט העליון נקבע כי עיריית תל אביב-יפו אינה רשאית לגבות היטל השבחה על שימוש חורג מהיתר בנייה, אם שימוש זה תואם את התוכנית שחלה על הנכס.

בינואר 2019, בתום הליך משפטי ארוך, דחו שלושת שופטי בית המשפט העליון - השופטים ברק-ארז, גרוסקופף ושטיין - את הערעור שהגישה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בתל אביב-יפו נגד מספר בעלי נכסים בעיר.
הרקע להחלטה הוא דרישתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בתל אביב-יפו כי תשעה בעלי נכסים בעיר יחובו בהיטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר הבנייה.

בניגוד לשימוש חורג מתוכנית, אשר לגביו אין מחלוקת כי הוא מחויב בהיטל השבחה, דרישה זו של הוועדה המקומית נדחתה בוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה במחוז תל אביב-יפו - וכן בערעור שהגישה הוועדה לבית המשפט המחוזי. הוועדה ערערה לבית המשפט העליון, וזה נדרש לדון בסוגיה.

בית המשפט העליון דחה את הערעור שהגישה הוועדה המקומית וקבע כי ההצדקה לחיוב בהיטל השבחה קמה כאשר בעל מקרקעין מתעשר כתוצאה מפעולה תכנונית המשנה את המצב התכנוני שקדם לה. לעומת זאת, כאשר מדובר בפעולה של רישוי, דהיינו מתן היתר למימוש תכנון על פי תוכנית מאושרת, מבלי לשנות את מערך הזכויות במקרקעין – לא מתקיימת ההצדקה לחיוב בהיטל השבחה.

פסק הדין קבע כי שימוש חורג מהיתר הבנייה, כאשר השימוש תואם את התוכנית החלה על הנכס ואינו חורג ממנה או משנה את המצב התכנוני של המקרקעין, מהווה פעולה מתחום הרישוי בלבד.

שופטי בית המשפט העליון תלו את החלטתם בעיקרון הצדק החלוקתי וקבעו כי החיוב בהיטל השבחה מבוסס על עיקרון זה: מי שנהנה מפעולת תכנון שביצעה הרשות המקומית נדרש 'לחלוק' את רווחיו עם הציבור באותה רשות. לעומת זאת, אם בעל הנכס לא התעשר כתוצאה מהפעולה התכנונית - כך במקרה של התרת שימוש חורג מהיתר בנייה – אין מקום לגבות מבעל הנכס היטל השבחה.

להחלטה זו, המהווה תקדים משפטי, יש חשיבות עצומה עבור בעלי נכסים מניבים - זאת משום שעד היום נהגו חלק מהרשויות לדרוש תשלום היטל השבחה בכל מקרה של מתן שימוש חורג מהיתר. דרישה זו גרמה לכך שהנישומים נאלצו לא פעם לשלם תשלום כפול של היטל השבחה: בפעם הראשונה בשלב מימוש המקרקעין, שבו ממילא משולם היטל השבחה בגין מלוא הזכויות המאושרות לבנייה במקרקעין; ובפעם השנייה בשלב הגשת הבקשה לשימוש חורג מהיתר הבנייה שהוצא. פסק הדין החדש צפוי, כאמור, למנוע את התשלום הכפול – ובכך לחסוך לבעלי הנכסים כסף רב.